С настоящия Правилник се определят организацията, условията и реда за регистрация и участие във футболен турнир „НОВИ ЛЕГЕНДИ“

Категория „МЪЖЕ“

I. ОРГАНИЗАТОРИ И ЦЕЛИ НА ТУРНИРА

Футболен турнир за аматьори „НОВИ ЛЕГЕНДИ“,  категория „МЪЖЕ“ („Турнира”) се организира от СДРУЖЕНИЕ „ФУТБОЛНО РАЗВИТИЕ“ (ФР). Турнирът се администрира от Организаторите чрез упълномощени за това лица.

1. Турнирът има следните основни цели:
1.1. Да популяризира футболната игра и да повиши спортната култура в България.
1.2. Да се утвърди като редовно, масово спортно и културно събитие.
1.3. Да активира, забавлява и разтоварва футболните фенове.

II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

3. Участниците в Турнира са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящия Правилник за организиране и провеждане на Футболен турнир „НОВИ ЛЕГЕНДИ” (Правилника).

4. Правилникът се публикува на официалната интернет страница на Турнира „newlegends.eu

5. Организаторите си запазват правото да променят или допълват Правилника, като промените влизат в сила след публикуването им на официалната интернет страница на Турнира.

6. С участието си в Турнира участниците се обвързват с Правилника и се съгласяват да спазват правилата, посочени в него.

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

7. Право на участие в Турнира имат лица навършили 18 години към датата на откриване на Турнира, не са картотекирани като футболисти за участие в Първа и Втора лига на националния шампионат за сезон 2018/2019 и са предоставили допълнителните документи за участие – Декларация (по образец).

IV. РЕГИСТРАЦИЯ

8. Първоначалната регистрация се извършва чрез официалната интернет страница на турнира като на кандидатите са предоставени две възможности- „Регистрирай отбор за участие“ и „Регистриране на свободен играч“.

9. „Регистрирай отбор за участие“:

9.1. Регистрацията се извършва от Капитанът (мениджърът) на отбора  чрез регистрационната форма в сайта, като той вписва своите имена, адрес на електронна поща и телефонен номер за контакт, името на отбора, имената на играчите от основния състав и резерви, история на отбора (препоръчително).

а) Не се допускат до участие отбори с имена, накърняващи добрите нрави, морала или законоустановения ред, подтикващи към насилие, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, както и отбори с имена на популярни търговски марки. В случай че наименованието на отбора не отговаря на тези условия, Организаторите си запазват правото да изискат от отбора да промени името си, а в случай на отказ – да откажат регистрация и участие на отбора.

б) Капитаните (мениджърите) регистрират минимум 6 /шест/ основни състезатели и до 3 (трима) резервни играча. Не се допускат до участие професионални състезатели, картотекирани за участие в Първа и Втора Лига за сезон 2018/2019 г.

в) Всеки състезател може да бъде регистриран за участие в Турнира само в един отбор.

9.2. Право да участват в Турнира имат всички отбори, които отговарят на изискванията на този Правилник, регистрирани са от своя капитан (мениджър) за участие на официалната интернет страница на Турнира, при спазване на утвърдената от Организаторите процедура и са заплатили такса за участие в размер на 50 (петдесет) лева за всеки регистриран състезател.  Отборите изпълнили първоначалните изисквания получават статус „Потвърден участник“.

9.3. Преди крайната дата за регистрация – 01.05.2019 г. отборите имат право на до 5 (пет) промени (смяна на състезатели) в първоначално регистрираните състави.

9.4. Капитаните на отборите, в срок до 05.05.2019 г. предоставят в писмен вид окончателен списък с имената на участниците в отбора.

9.5. В деня, предхождащ деня на откриването на турнира (10.05.2019 г.) капитаните (мениджърите) на отборите предоставят допълнителни документи за състезателите – декларация от всеки играч в отбора. Не се допуска до участие състезател, за който не са представени допълнителните документи.

9.6. След започването на турнира не се допуска привличането на нови състезатели в случай на отпадане на такива поради контузия, дисквалификация или други причини. Не се допуска и преместване на състезатели от един отбор в друг.

10. Регистриране на СВОБОДЕН ИГРАЧ:

10.1. Регистрацията се извършва лично от желаещият да участва в Турнира, чрез регистрационната форма в сайта, като той вписва своите имена, адрес на електронна поща и телефонен номер за контакт, възраст, предпочитан пост на игралното поле, допълнителна информация (препоръчително).

10.2. Право да участват в Турнира имат всички лица, които отговарят на изискванията на този Правилник, регистрирали се за участие на официалната интернет страница на Турнира, при спазване на утвърдената от Организаторите процедура, и са заплатили такса за участие в размер на 50 (петдесет) лева. Състезателите, изпълнили първоначалните изисквания получават статус „Потвърден участник“.

10.3. Крайната дата за регистрация като СВОБОДЕН ИГРАЧ е 15.04.2019 г.

10.4. Регистриралите се като свободни играчи, получили статус „Потвърден участник“,  могат да се разпределят чрез жребий в служебни отбори.

V. ТРАНСФЕРИ

11. Регистрираните отбори с получен статус „Потвърден участник“ могат да привличат и допълват състава си с т. нар. „Свободни играчи“ с получен статус „Потвърден участник“, ако те дадат съгласието си за това.

11.1. Преди крайната дата за регистрация отборите имат право на до 5 (пет) промени (смяна на състезатели) в първоначално регистрираните състави.

12. Състезателите, регистрирали се като свободни играчи и получили статус „Потвърден участник“, могат да кандидатстват  за място и да бъдат привличани в регистрираните и получили статус „Потвърден участник“ отбори.

VI. СЛУЖЕБНИ ОТБОРИ

13. Състезателите, регистрирали се като свободни играчи и получили статус „Потвърден участник“, но невключени в съставите на регистрираните отбори до  01.05.2019 г. се разпределят, чрез жребий, в служебно сформирани отбори, които ще бъдат включени в основната схема на турнира.

14. За сформирането на служебни отбори Организаторите назначават Служебни мениджъри, които избират системата на игра на отбора и включват в състава му  играчи чрез жребий, като се съобразяват с предпочитаната позиция (заявена от участниците при регистрацията им), а ако това е се окаже невъзможно- само след тяхното изрично писмено съгласие да бъдат включени в отбора на друга позиция.

14.1. Крайния срок за сформирането на служебни отбори е 05.05.2019 г.

15. Имената на служебните отбори, сформирани от свободни играчи, трябва да отговарят на изискванията на т. 9.1. буква „а“ от Правилника и да са одобрени с обикновено мнозинство от участниците в отбора.

16. В срок до 10.05.2019 г.  служебните мениджъри  предоставят в писмен вид окончателен списък с имената на участниците в отбора.

17. В деня, предхождащ деня на откриването на турнира (10.05.2019 г.)  служебните мениджъри на отборите предоставят допълнителни документи за участие – декларация от всеки играч в отбора. Не се допуска до участие състезател, за който не са представени допълнителните документи.

18. След започването на турнира не се допуска привличането на нови състезатели в случай на отпадане на такива поради контузия, дисквалификация или други причини. Не се допуска и преместване на състезатели от един отбор в друг.

19. Служебните отбори не заплащат такса за участие в турнира.

20. Организаторите си запазват правото отбори или установени участници с недействителни регистрации, дублирани регистрации, както и неотговарящи на условията за участие, да не бъдат включени в жребия за участие в турнира.

VII. ДОКУМЕНТИ

21. За участие в Турнира е необходимо изготвяне и представяне на следните документи:

а) Списък на състава на отбора, съдържащ трите имена и ЕГН на състезателите – осигурява се от Капитанът /мениджърът/ на отбора- краен срок 10.05.2019 г.

б) Лична карта на всички състезатели на отбора- предоставя се лично от състезателите преди началото на двубоите.

в)  Декларация по образец, подписана от всеки състезател, с която той освобождава от отговорност Организаторите, в случай че претърпи злополука или здравословен проблем по време на участие в Турнира, по образец, публикуван на официалната интернет страница на Турнира. Декларацията се представя от състезателите преди началото на Турнира.

22. Документите се предоставят на упълномощено от Организатора лице.

23. При изискване от страна на Организаторите всеки участник е задължен да представи личната си карта за проверка на регистрацията си във всеки един момент на Турнира.

VIII. СЪСТЕЗАНИЕ

24. Отборите участват в Турнира със собствени екипи

25. Програмата за провеждане на футболните срещи се съставя от Организаторът.

26. Състезанието протича в два етапа: „Групова фаза“ и „Директни елиминации“.

26.1. Срещите се играят в две полувремена, по 20 (двадесет) минути, с 10 (десет) минути почивка между тях.

27. ГРУПОВА ФАЗА

27.1. В този етап се обособяват четири групи с до четири отбора. Преди началото на груповата фаза Организаторът назначава Комисия, която публично, чрез жребий разпределя участниците в групите.

27.2. Изтегленият жребий и Програмата се публикуват на официалната интернет страница на Турнира, от където отборите следва да се информират предварително за Програмата на срещите – място, дата, час, терен и съперник за първия двубой на състава, както и Схема на участие, в случай че продължават участието си в Турнира.

27.3. Програмата и Схемата на участие ще бъдат поставени на информационното табло на стадиона по време на Турнира.

27.4. Всеки от участниците в групите изиграва три мача – по един с останалите участници в групата.

27.5. Класирането на отборите в групите се извършва въз основа на спечелените от тях точки. За победа се присъждат три точки, а за равенство – една, за загуба – нула.

27.6. В случай, че два отбора имат равен брой точки, определящи за класирането в групата е головата разлика, отбелязаните голове и най-накрая резултата от директния мач между двата отбора. Ако нито един от двата отбора няма предимство се тегли жребий или се играе допълнителен двубой.

27.7. Първите два отбора от всяка група продължават към фазата на директните елиминации.

28. ДИРЕКТНИ ЕЛИМИНАЦИИ

28.1. В този етап се играят четвъртфинали, полуфинали и финал, където при равен резултат в редовните 40 минути се стига до две продължения от по 10 минути, като при евентуален равен резултат и след тях – до изпълнение на дузпи.

28.2. Победителите в четвъртфиналните двубои продължават участието си в Турнира.

28.3. Победителите в полуфиналните двубои играят във финалния мач на Турнира „НОВИ ЛЕГЕНДИ“ –  2019.

28.4. Двата отбора, които отпаднат на полуфиналите играят мач за третото място.

28.5. Победителят в Турнира „НОВИ ЛЕГЕНДИ“ и носител на КУПА – 2019   е победителят във финалния двубой.

IX. ПРАВИЛА

29. В Турнира, състезателите  играят със собствени екипи.

30. Не се допуска участие на състезатели с футболни обувки с бутони. Разрешава се участието с футболни обувки тип „стоножки”. При възникнали спорове относно вида футболни обувки, решението за допускане е на футболния съдия на срещата.

31. Теренът, на който се играят двубоите е с ориентировъчни размери 40 м. на 20 м., с врати 3 м. на 2 м.

32. Минималният брой състезатели от отбор за започване на мача е 6 /шест/.

33. По време на мач смените могат да бъдат неограничен брой /на хокеен принцип/ и се извършват през централната зона на терена без играта да бъде спирана. Новият играч влиза на терена след разрешение от главния съдя на срещата и напускане на сменения.

34. Времетраенето на един мач е: 2 /две/ полувремена по 20 /двадесет/ минути, с 10 /десет/ минути почивка между тях.

35. В срещите на директна елиминация при равенство се играят продължения -две по 10 /десет/ минути, а ако не бъде излъчен победител след продълженията изхода от двубоя се решава чрез дузпи /по три, а при ново равенство – по една, до определяне на победител/.

36. Не се допуска отнемане на топката от противников състезател чрез „шпагат“. При използване на такъв похват от страна на състезател, срещу неговият отбор се отсъжда непряк свободен удар.

37. Не се допуска участие на състезатели, носещи предмети, които могат да застрашат здравето на останалите участници /часовници, гривни, очила и др./

38. Не се маркират засади.

39. Наказателен удар /дузпа/ се изпълнява от 6 м.

40. При изпълнение на свободен удар стената е на разстояние от 5 м.

41. Удар от вратата /аут/ може да изпълнява и с ръце от вратаря. От удар от вратата /аут/ може да се отбележи директно гол.

42. Странично хвърляне /тъч/ се изпълнява с ръце. От странично хвърляне /тъч/  може да се отбележи директно гол.

43. Вратарите нямат право да играят с ръце, когато топката е върната от техен съотборник с крак или след странично хвърляне.

44. При жълт картон санкционираният състезател напуска терена за 5 (пет) минути, а отборът му играе в намален състав. След изтичането им състезателят може да се завърне в игра.

45. При директен червен картон или втори жълт картон /респективно червен/ състезателят напуска терена и отборът му играе в намален състав, като състезателят няма право на участие до края на срещата.

46. Срещата се прекратява, ако даден отбор остане по- малко от четирима състезатели на терена. Отсъжда се служебна загуба при резултат 0:3 за отбора с по- малко играчи независимо от резултата към прекратяване на срещата.

47. След получен червен наказателен картон състезателите нямат право на участие в следващата среща на отбора си. Организаторите си запазват правото при неспортсменски прояви да спират състезателните права на отделни играчи за определен брой срещи или до края на Турнира.

48. На отбор, неявил се на терена до 10 (десет) минути след указания в Програмата начален час на мача, се присъжда служебна загуба (0:3).

49. При грубо неспортсменско поведение /удар, блъскане/ срещу съдия двубоят се прекратява. На виновния отбор се присъжда служебна загуба (0:3).

50. Отбор, който в знак на групов протест напусне демонстративно терена преди съдийски сигнал за края на мача, се присъжда служебна загуба (0:3).

51. Организаторите си запазват правото да откажат право на участие на отделни състезатели, извършили груби дисциплинарни провинения в първенствата по футбол. Тази мярка може да се приложи само след решение на Организаторите, като официално се уведомява капитана (мениджъра) на съответния отбор. Решението на Организаторите е окончателно и не подлежи на обжалване.

X. НАРУШЕНИЯ И ЖАЛБИ

52. Съдийските отсъждания и фиксираните крайни резултати в мачовете са окончателни и не подлежат на оспорване. Не се приемат и разглеждат жалби свързани със съдийски отсъждания.

53. При съмнение за участие на нередовен състезател в противников отбор в срещите от Турнира всеки отбор има право да подаде жалба в писмена форма до 15 минути след завършване на срещата между тези отбори. Жалбата може да бъде внесена единствено от капитана на отбора, придружена със съответните доказателства и внесена такса в размер на 50 (петдесет) лева.

54. При съмнения и претенции за нередовен състезател в противников отбор за срещите  задължително се уведомява Организатора на Турнира преди началото на срещата. В случай на констатиране на нередовен състезател, той се спира от участие в Турнира, а срещата се провежда. При спиране от участие на състезател, отборите нямат право да добавят нови състезатели.

55.  Представянето на доказателства е ангажимент на отбора, подаващ уведомлението. Организаторът следва да извърши съответните проверки в личните документи и състезателните списъци.

Като доказателства могат да бъдат разглеждани:

– Лични документи на състезателя към когото са отправени претенциите

–  Официални документи от БФС, доказващи наличието на картотека за първенствата на професионалните Първа и Втора Лига за сезон 2018/19 г. /следва да се представят от подаващия жалбата отбор/.

–  Публикации в медиите недвусмислено доказващи участие на състезател в първенствата на професионалните Първа и Втора Лига за сезон 2018/19 г.  /следва да се представят от подаващия жалбата отбор/.

–  Свидетелски показания от представители от администрацията на БФС и футболни клубове.

56. Състезател, който не отговаря на условията за участие в Турнира, не е включен в списъка на отбора или участва под чуждо име, се счита за нередовен и се спира от участие в Турнира с решение на Организаторът, а на отборът, в който той се състезава в момента на констатиране на нарушението, се присъжда служебна загуба /0:3/ само за срещите за които има редовно подадена жалба.

57. Отбор, който не отговаря на условията за участие в Турнира, се счита за нередовен и се дисквалифицира.

58. При установени нередности Организаторите имат право да налагат санкции- спиране на състезателни права в Турнира, дисквалифициране или присъждане на служебен резултат – срещу отделни състезатели и/или отбори и в случаи, когато няма подадена жалба срещу тях.

59. За случаи, неуредени в настоящата Наредба, решение се взима от и по преценка на Организаторите, в съответствие с общоприетите норми за феърплей, правилата на играта, наредби и правилници на БФС за сезон 2018/19 г. и др.

60. Организаторите си запазват правото на промени в календара на Турнира, датите за регистрация и предварително изготвената Програма на турнирите. Такива промени се публикуват от Организаторите своевременно на официалната интернет страница на Турнира и на таблото за информация на стадионите по време на провеждане на турнирите.

XI. НАГРАДИ

61. Наградите се определят по преценка на Организаторите и се осигуряват от СДРУЖЕНИЕ „ФУТБОЛНО РАЗВИТИЕ“.

62. Наградите са както следва:

62.1. За класирал се отбор на трето място в Турнира – получава медали и парична награда от 500 (петстотин) лева – * очаква се потвърждение

62.2. За класирал се отбор на второ място в Турнира- получава медали и парична награда от 700 (седемстотин) лева- * очаква се потвърждение

62.3. Отборът победител в Футболен Турнир „НОВИ ЛЕГЕНДИ” става носител на Купата за 2019, получава медали и парична награда от 1000 (хиляда) лева- *очаква се потвърждение.

63. Индивидуални награди:

63.1. Най- резултатен играч- връчва се на играча с най- много отбелязани голове в изданието на турнира.

64.2. Най- добър играч- връчва се на играчът събрал най- много гласове от онлайн гласуването на феновете.

65.3. Най- добър вратар- връчва се на вратар, допуснал най- малко голове.

66.4. Феърплей- връчва се на отбора с най- малко регистрирани нарушения.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

67. Всички разноски по пътуването и престоя на състезателите и отборите по време на Турнира са за тяхна сметка.

68. Със записването си за участие в Турнира всеки участник изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани, съхранявани и обработвани от Организаторите и изпълнителите, с които си е послужил за организиране и провеждане на Турнира. Личните данни на участниците ще се събират и обработват само доколкото това е необходимо за организиране, провеждане и контрол по спазването на правилата на Турнира и ще бъдат обработвани при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

69. Със записването си за участие в Турнира участниците се съгласяват и оторизират Организаторите свободно и неограничено да използват, възпроизвеждат, показват по всякакъв начин и навсякъде в аудио, печатни и видео материали имена, снимки, образи, участието (играта) на състезател/ите за целите на популяризиране на Турнира, както и за целите на търговска, маркетинг и PR комуникации на СФР, за което Организаторите не дължат заплащане.