С настоящия Правилник се определят организацията, условията и реда за регистрация и участие във футболен турнир „НОВИ ЛЕГЕНДИ“

Категория „ДЕЦА“

I. ОРГАНИЗАТОРИ И ЦЕЛИ НА ТУРНИРА

Футболен турнир „НОВИ ЛЕГЕНДИ“, категория „ДЕЦА“ (1-во издание 2019 г.) („Турнира”) се организира от СДРУЖЕНИЕ „ФУТБОЛНО РАЗВИТИЕ“ (ФР). Турнирът се администрира от Организаторите чрез упълномощени за това лица.

1. Турнирът има следните основни цели:
1.1. Да популяризира футболната игра и да повиши спортната култура в България.
1.2. Да се утвърди като редовно, масово спортно събитие.
1.3. Да активира, забавлява и разтоварва футболните фенове.

II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

3. Участниците в Турнира са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящия Правилник за организиране и провеждане на Футболен турнир „НОВИ ЛЕГЕНДИ” (Правилника).
4. Правилникът се публикува на официалната интернет страница на Турнира „newlegends.eu
5. Организаторите си запазват правото да променят или допълват Правилника, като промените влизат в сила след публикуването им на официалната интернет страница на Турнира.
6. С участието си в Турнира участниците се обвързват с Правилника и се съгласяват да спазват правилата, посочени в него.

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
7. Право на участие в Турнира имат деца родени през 2011-2012 г. и деца родени през 2007-2008 г., които са редовно регистрирани и за тях са предоставени допълнителни документи за участие – Декларации от родител/настойник (по образец) .

IV. РЕГИСТРАЦИЯ
8. Първоначалната регистрация се извършва чрез официалната интернет страница на турнира като на кандидатите са предоставени две възможности- „Регистрирай отбор за участие“ и „Регистриране на свободен играч“.

9. „Регистрирай отбор за участие„:
9.1. Регистрацията се извършва от мениджърът/треньорът  на отбора (пълнолетно лице)  чрез регистрационната форма в сайта, като той вписва своите имена, адрес на електронна поща и телефонен номер за контакт, името на отбора, имената на играчите от основния състав и резерви, история на отбора (препоръчително).
а) Не се допускат до участие отбори с имена, накърняващи добрите нрави, морала или законоустановения ред, подтикващи към насилие, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, както и отбори с имена на популярни търговски марки. В случай че наименованието на отбора не отговаря на тези условия, Организаторите си запазват правото да изискат от отбора да промени името си, а в случай на отказ – да откажат регистрация и участие на отбора.
б) Мениджърите/треньорите регистрират минимум 6 /шест/ основни състезатели и до 3 (трима) резервни играчи.
в) В съставите на отборите могат да бъдат включени момчета и момичета при спазване на условията на т.7 от Правилника.
г) Всеки състезател може да бъде регистриран за участие в Турнира само в един отбор.
9.2. Право да участват в Турнира имат всички отбори, които отговарят на изискванията на този Правилник и са регистрирани от своя мениджър/треньор за участие на официалната интернет страница на Турнира, при спазване на утвърдената от Организаторите процедура. Отборите изпълнили първоначалните изисквания получават статус „Потвърден участник“.
9.3. Преди крайната дата за регистрация – 05.05.2019 г. отборите имат право на до 5 (пет) трансфера (промени, смяна на състезатели) в първоначално регистрираните състави.
9.4. Мениджърите/треньорите на отборите, в срок до 10.05.2019 г. предоставят в писмен вид окончателен списък с имената на участниците в отбора и Декларация за съгласие (по образец)  от родител/настойник за всеки участник, с която той дава съгласието си детето да участва в турнира .
9.5. Мениджърите/треньорите на отборите, в срок до 01.06.2019 г. предоставят допълнителни документи за играчите – декларации (по образец) от родител/настойник. Не се допуска до участие състезател, за който не са представени допълнителните документи.
9.6. След започването на турнира не се допуска привличането на нови състезатели в случай на отпадане на такива поради контузия, дисквалификация или други причини. Не се допуска и преместване на състезатели от един отбор в друг.

10. Регистриране на СВОБОДЕН ИГРАЧ:
10.1. Регистрацията се извършва от родителят/настойникът на желаещия да участва в Турнира чрез регистрационната форма в сайта, като същият вписва своите имена, адрес на електронна поща и телефонен номер за контакт и информация за състезателя- име, възраст, предпочитан пост на игралното поле, допълнителна информация (препоръчително).
10.2. Крайната дата за регистрация на участник като „Свободен играч“ е 05.05.2019 г.
10.3. В срок до 01.06.2019 г. родителят/настойникът на желаещия да участва в Турнира предоставя декларации (по образец).
10.4. Регистриралите се като свободни играчи, получили статус „Свободен играч“ и предоставили документите по т.10.3. могат да се разпределят чрез жребий, по необходимост, за допълване на съставите на основните отбори или за сформиране на служебни отбори, включително в деня на откриването на Турнира.

V. ТРАНСФЕРИ
11. Регистрираните отбори с получен статус „Потвърден участник“ могат да привличат и допълват състава си с т. нар. „Свободни играчи“, ако те дадат съгласието си за това.
11.1. Преди крайната дата за регистрация отборите имат право на до 5 (пет) трансфера (промени, смяна на състезатели) в първоначално регистрираните състави.
12. Състезателите, регистрирали се като свободни играчи и получили статус „Свободен играч“, могат да кандидатстват  за място и да бъдат привличани в регистрираните и получили статус „Потвърден участник“ отбори.

VI. СЛУЖЕБНИ ОТБОРИ
13. Служебните отбори се сформират в случай на необходимост от Организаторите на Турнира.
13.1. Служебните отбори могат да заместят отбор „Потвърден участник”, ако същият се откаже, отпадне или не се яви за участие в турнира.
14. За сформирането на служебни отбори Организаторите назначават Служебни мениджъри, които избират системата на игра на отбора и включват в състава му  свободни играчи чрез жребий, като се съобразяват с предпочитаната позиция (заявена от участниците при регистрацията им), а ако това е се окаже невъзможно- само след изрично писмено съгласие на родителят/настойникът играчът да бъдат включени в отбора на друга позиция.
15. Имената на служебните отбори, сформирани от свободни играчи, трябва да отговарят на изискванията на т. 9.1. буква „а“ от Правилника и да са одобрени с обикновено мнозинство от участниците в отбора.
16. След започването на турнира не се допуска привличането на нови състезатели в случай на отпадане на такива поради контузия, дисквалификация или други причини. Не се допуска и преместване на състезатели от един отбор в друг.

VII. ДОКУМЕНТИ
17. За участие в Турнира е необходимо изготвяне и представяне на следните документи:
а) Списък на състава на отбора, съдържащ трите имена и ЕГН на състезателите – осигурява се от мениджърът/треньорът на отбора- краен срок 10.05.2019 г.
б) Документ за удостоверяване на самоличността- предоставя се лично от състезателите преди началото на двубоите.
в) Декларация за съгласие (публикуван на официалната интернет страница на Турнира), подписана от родителят/настойникът на всеки състезател, с която декларира липсата на здравословни проблеми непозволяващи участие на състезателят в турнира и дава съгласието си за това. Декларацията се представя лично от родителят/настойникът на състезателя преди началото на Турнира.
г) Декларация по образец (публикуван на официалната интернет страница на Турнира), подписана от родителят/настойникът на всеки състезател, с която той освобождава от отговорност Организаторите, в случай че участникът претърпи злополука или здравословен проблем по време на участие в Турнира. Декларацията се представя лично от родителят/настойникът на състезателя преди началото на Турнира.
д) Декларация по образец (публикуван на официалната интернет страница на Турнира), подписана от родителят/настойникът на всеки състезател, с която той дава съгласието си личните данни на състезателят да бъдат събирани, съхранявани и обработвани от Организаторите и изпълнителите за организиране и провеждане на Турнира. Декларацията се представя от родителят/настойникът на състезателите преди началото на Турнира.
е) Декларация по образец (публикуван на официалната интернет страница на Турнира), подписана от родителят/настойникът на всеки състезател, с която той дава съгласието си и оторизират Организаторите свободно и неограничено да използват, възпроизвеждат, показват по всякакъв начин и навсякъде в аудио, печатни и видео материали имена, снимки, образи, участието (играта) на състезател/ите за целите на популяризиране на Турнира, както и за целите на търговска, маркетинг и PR комуникации на Сдружението, за което Организаторите не дължат заплащане.
18. Документите се предоставят на упълномощено от Организатора лице.
19. При изискване от страна на Организаторите всеки участник е задължен да представи документ за проверка и удостоверяване на самоличността във всеки един момент на Турнира.

VIII. СЪСТЕЗАНИЕ
20. Отборите участват в Турнира задължително с екипи, които се предоставят от организаторите безплатно и безвъзмездно на участниците.
21. Програмата за провеждане на футболните срещи се съставя от Организаторът.
22. Преди началото на турнира Организаторът назначава Комисия, която публично, чрез жребий разпределя участниците в двубоите.
22.1. Изтегленият жребий и Програмата се публикуват на официалната интернет страница на Турнира „newlegends.eu”, от където отборите следва да се информират предварително за Програмата на срещите – място, дата, час, терен и съперник за първия двубой на състава, както и Схема на участие, в случай че продължават участието си в Турнира.
22.2. Програмата и Схемата на участие ще бъдат поставени на информационното табло на стадиона по време на Турнира.
23. Състезанието протича в един етап –  „Директни елиминации „.
24. Двубоите се играят в две полувремена по 15 минути.
24.1. При равен резултат в редовните 30 (тридесет) минути се стига до две продължения от по 10  (десет) минути, като при евентуален равен резултат и след тях – до изпълнение на дузпи.
25. Победителите в двубоите продължават участието си в Турнира.
26. Победителите в полуфиналния двубои играят във финалния мач на Турнира „НОВИ ЛЕГЕНДИ“ – 1-во издание 2019
27. Двата отбора, които отпаднат на полуфиналите играят мач за третото място.
28. Победителят в Турнира „НОВИ ЛЕГЕНДИ“ и носител на първата КУПА за 2019 г.  е победителят във финалния двубой.

IX. ПРАВИЛА
29. В Турнира, състезателите задължително играят с екипи, осигурени от Организаторите.
30. Не се допуска участие на състезатели с футболни обувки с бутони. Разрешава се участието с футболни обувки тип „стоножки”. При възникнали спорове относно вида футболни обувки, решението за допускане е на футболния съдия на срещата.
31. Теренът, на който се играят двубоите е с ориентировъчни размери 40 м. на 20 м., с врати 3 м. на 2 м.
32. Минималният брой състезатели от отбор за започване на мача е 6 /шест/.
33. По време на мач смените могат да бъдат неограничен брой /на хокеен принцип/ и се извършват през централната зона на терена без играта да бъде спирана. Новият играч влиза на терена след разрешение от главния съдя на срещата и напускане на сменения.
34. Времетраенето на един мач е 2 /две/ полувремена по 15 /петнадесет/ минути, с 5 /пет/ минути почивка между тях.
35. В срещите, при равенство се играят продължения -две по 10 /десет/ минути, а ако не бъде излъчен победител след продълженията изхода от двубоя се решава чрез дузпи /по три, а при ново равенство – по една, до определяне на победител/.
36. Не се допуска отнемане на топката от противников състезател чрез „шпагат“. При използване на такъв похват от страна на състезател, срещу неговият отбор се отсъжда непряк свободен удар.
37. Не се допуска участие на състезатели, носещи предмети, които могат да застрашат здравето на останалите участници /часовници, гривни, очила и др./
38. Не се маркират засади.
39. Наказателен удар /дузпа/ се изпълнява от 6 м.
40. При изпълнение на свободен удар стената е на разстояние от 5 м.
41. Удар от вратата /аут/ може да изпълнява и с ръце от вратаря. От удар от вратата /аут/ може да се отбележи директно гол.
42. Странично хвърляне /тъч/ се изпълнява с ръце. От странично хвърляне /тъч/  може да се отбележи директно гол.
43. Вратарите нямат право да играят с ръце, когато топката е върната от техен съотборник с крак или след странично хвърляне.
44. При жълт картон санкционираният състезател напуска терена за 2 минути, а отборът му играе в намален състав. След изтичането им състезателят може да се завърне в игра.
45. При директен червен картон или втори жълт картон /респективно червен/ състезателят напуска терена и отборът му играе в намален състав, като състезателят няма право на участие до края на срещата.
46. Срещата се прекратява, ако даден отбор остане по- малко от четирима състезатели на терена. Отсъжда се служебна загуба при резултат 0:3 за отбора с по- малко играчи независимо от резултата към прекратяване на срещата.
47. След получен червен наказателен картон състезателите нямат право на участие в следващата среща на отбора си. Организаторите си запазват правото при неспортсменски прояви да спират състезателните права на отделни играчи за определен брой срещи или до края на Турнира.
48. На отбор, неявил се на терена до 10 минути след указания в Програмата начален час на мача, се присъжда служебна загуба (0:3).
49. При грубо неспортсменско поведение /удар, блъскане/ срещу съдия двубоят се прекратява. На виновния отбор се присъжда служебна загуба (0:3).
50. Отбор, който в знак на групов протест напусне демонстративно терена преди съдийски сигнал за края на мача, се присъжда служебна загуба (0:3).
51. Организаторите си запазват правото да откажат право на участие на отделни състезатели, извършили груби дисциплинарни провинения в първенствата по футбол. Тази мярка може да се приложи само след решение на Организаторите, като официално се уведомява капитана (мениджъра) на съответния отбор. Решението на Организаторите е окончателно и не подлежи на обжалване.

X. НАРУШЕНИЯ И ЖАЛБИ
52. Съдийските отсъждания и фиксираните крайни резултати в мачовете са окончателни и не подлежат на оспорване. Не се приемат и разглеждат жалби свързани със съдийски отсъждания.
53. При съмнение за участие на нередовен състезател в противников отбор в срещите от Турнира всеки отбор има право да подаде жалба в писмена форма до 15 минути след завършване на срещата между тези отбори. Жалбата може да бъде внесена единствено от капитана на отбора, придружена със съответните доказателства и внесена такса в размер на 50 (петдесет) лева.
54. При съмнения и претенции за нередовен състезател в противников отбор за срещите  задължително се уведомява Организатора на Турнира преди началото на срещата. В случай на констатиране на нередовен състезател, той се спира от участие в Турнира, а срещата се провежда. При спиране от участие на състезател, отборите нямат право да добавят нови състезатели.
55.  Представянето на доказателства е ангажимент на отбора, подаващ уведомлението. Организаторът следва да извърши съответните проверки в личните документи и състезателните списъци. Като доказателства могат да бъдат разглеждани лични документи на състезателя към когото са отправени претенциите
56. Състезател, който не отговаря на условията за участие в Турнира, не е включен в списъка на отбора или участва под чуждо име, се счита за нередовен и се спира от участие в Турнира с решение на Организаторът, а на отборът, в който той се състезава в момента на констатиране на нарушението, се присъжда служебна загуба /0:3/ само за срещите за които има редовно подадена жалба.
57. Отбор, който не отговаря на условията за участие в Турнира, се счита за нередовен и се дисквалифицира.
58. При установени нередности Организаторите имат право да налагат санкции- спиране на състезателни права в Турнира, дисквалифициране или присъждане на служебен резултат – срещу отделни състезатели и/или отбори и в случаи, когато няма подадена жалба срещу тях.
59. За случаи, неуредени в настоящия Правилник, решение се взима от и по преценка на Организаторите, в съответствие с общоприетите норми за феърплей, правилата на играта, наредби и правилници на БФС за сезон 2018/19 г. и др.
60. Организаторите си запазват правото на промени в календара на Турнира, датите за регистрация и предварително изготвената Програма на турнирите. Такива промени се публикуват от Организаторите своевременно на официалната интернет страница на Турнира и на таблото за информация на стадионите по време на провеждане на турнирите.

XI. НАГРАДИ
61. Наградите се определят по преценка на Организаторите и се осигуряват от СДРУЖЕНИЕ „ФУТБОЛНО РАЗВИТИЕ“.
62. Наградите са както следва:
62.1. За класирал се отбор на трето място в Турнира – получава медали и ваучери на стойност 500 (петстотин) лева – * очаква се потвърждение
62.2. За класирал се отбор на второ място в Турнира- получава медали и ваучери на стойност 700 (седемстотин) лева- * очаква се потвърждение
62.3. Отборът победител в Футболен Турнир „НОВИ ЛЕГЕНДИ” става носител на Купата за 2019, получава медали и ваучери на стойност 1000 (хиляда) лева- *очаква се потвърждение.
63. Индивидуални награди:
63.1. Най- резултатен играч- връчва се на играча с най- много отбелязани голове в изданието на турнира.
64.2. Най- добър играч- връчва се на играчът събрал най- много гласове от онлайн гласуването на феновете.
65.3. Най- добър вратар- връчва се на вратар, допуснал най- малко голове.
66.4. Феърплей- връчва се на отбора с най- малко регистрирани нарушения.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
67. Всички разноски по пътуването и престоя на състезателите и отборите по време на Турнира са за тяхна сметка.
68. Със записването си за участие в Турнира всеки родител/настойник на участник изрично се съгласява личните данни на състезателят да бъдат събирани, съхранявани и обработвани от Организаторите и изпълнителите, с които си е послужил за организиране и провеждане на Турнира. Личните данни на участниците ще се събират и обработват само доколкото това е необходимо за организиране, провеждане и контрол по спазването на правилата на Турнира и ще бъдат обработвани при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
69. Със записването си за участие в Турнира родителите/настойниците на участниците се съгласяват и оторизират Организаторите свободно и неограничено да използват, възпроизвеждат, показват по всякакъв начин и навсякъде в аудио, печатни и видео материали имена, снимки, образи, участието (играта) на състезател/ите за целите на популяризиране на Турнира, както и за целите на търговска, маркетинг и PR комуникации на Сдружението, за което Организаторите не дължат заплащане.